การปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น


  • ปิดไฟทันทีทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่มีผู้ใดใช้งานห้อง/พื้นที่นั้นนานเกิน 30 นาที
  • เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ใช้แสงธรรมชาติมากขึ้น ติดตั้ง Motion Sensor ห้องน้ำและทางเดิน
  • ปิดไฟบริเวณทางเดินและโถงเวลา 12.00 - 13.00 น.และเวลา 17.00 – 08.00 น.
  • ทำความสะอาดโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม ทุก 4 เดือน
  • ใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่
  • เปลี่ยนโคมไฟเป็นแบบที่มีประสิทธิภาพสูง ลดจำนวนโคมไฟและหลอดไฟ
  • ติดตั้งสวิทซ์ควบคุมหลอดไฟเพิ่ม ให้ควบคุมจำนวนหลอดและพื้นที่น้อยลง