วิสัยทัศน์ : เป็นงานซ่อมบำรุงที่สร้างสรรค์ เป็นเลิศ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และงานพัฒนางานวิศวกรรม ประกอบอาคารและบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อการประหยัดพลังงาน