• จัดการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว
  • จัดการสถานการณ์วิกฤติและความปลอดภัยที่มีผลกระทบต่ออาคาร ผู้เรียน และผู้ใช้งานอาคาร
  • จัดการงานอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”