ฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน เป็นฝ่ายหนึ่งอยู่ในส่วนอาคารสถานที่ สังกัดสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำหน้าที่ในการบริการอำนวยการใช้งานสาธารณูปโภค บริการงาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อุปกรณ์ครุภัณฑ์ พัฒนางานวิศวกรรมประกอบอาคารและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน